ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 (00:00:00) จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2567
Data from January 1st , 2024 (00:00:00) up to July 22nd,2024
 


  

มิเตอร์ประเทศไทย
สถิติของประเทศไทย ตามเวลาจริง
          มิเตอร์ประเทศไทย เป็นเครื่องมือนำเสนอสถิติข้อมูลด้านประชากร สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเวลาจริง เพื่อสร้างความตระหนักให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญในเรื่องเหล่านี้
          สถิติข้อมูลที่นำเสนอ ได้จากการคาดประมาณของ “คณะทำงานฉายภาพประชากร” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งได้ใช้ข้อมูลทั้งการจดทะเบียน และการสำรวจจากแหล่งต่างๆ เช่น ทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุข คณะทำงานได้นำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เหล่านี้ มาคิดคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อนำเสนอให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดเหล่านั้นตามเวลาที่เปลี่ยนไป
          อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจอาจสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์สถิติข้อมูลเหล่านั้น ณ เวลาที่หยุดนิ่งเมื่อไรก็ได้

Thailandometers
Statistics of Thailand updated by real time
          Thailandometers is a tool to present statistics on Thailand’s population, health, society, economy and environment in real time. The objective of Thailandometers is to increase public awareness of these significant issues and current trends that affect them.
          The statistics presented on the website are estimations produced by the IPSR working group on Population Projection. The registration and survey data used are from various sources, such as the civil registration system of the Ministry of the Interior, surveys conducted by the National Statistical Office and other organizations, and health data from the Ministry of Public Health. The working group utilizes these data to estimate the rates of change of various indications in order to visualize their changes according to the real time.
          These statistics can be printed at any moment, but should be remembered that they are estimates rather than actual statistics.

 
www.ipsr.mahidol.ac.th
Copyright © สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333