มิเตอร์ประเทศไทย Thailandometers

จำนวนประชากรไทย (คน)
Current Thai population
22 กรกฎาคม 2567
July 22nd, 2024
 
พิมพ์หน้านี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 00:00:00 จนถึงขณะนี้
Since January 1st , 2024 at 00:00:00 Until now

มิเตอร์ประเทศไทย Thailandometers


 ตั้งแต่ต้นปี มีด็กเกิดมาแล้ว (คน)
 Births this year
 
 ตั้งแต่ต้นปี มีคนตายไปแล้ว (คน)
 Deaths this year
 
 ตั้งแต่ต้นปี ประชากรไทยเพิ่มขึ้นแล้ว (คน)
 Net population increased this year
 

 
 

มิเตอร์ประเทศไทย Thailandometers


ประชากรสูงอายุ (Elderly 60+)

จำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในขณะนี้ (คน)
Current population aged 60+
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีประชากรที่อายุครบ 60 ปี (คน)
Population aged 60 this year
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเสียชีวิตแล้ว (คน)
Deaths of population aged 60+ this year
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีก (คน)
Net population aged 60+ increased this year
 

ประชากรสูงอายุ (Elderly 65+)

จำนวนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปในขณะนี้ (คน)
Current population aged 65+
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีประชากรที่อายุครบ 65 ปี (คน)
Population aged 65 this year
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเสียชีวิตแล้ว (คน)
Deaths of population aged 65+ this year
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีก (คน)
Net population aged 65+ increased this year
 

ประชากรสูงอายุ (Elderly 80+)

จำนวนประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไปในขณะนี้ (คน)
Current population aged 80+
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีประชากรที่อายุครบ 80 ปี (คน)
Population aged 80 this year
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไปเสียชีวิตแล้ว (คน)
Deaths of population aged 80+ this year
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีก (คน)
Net population aged 80+ increased this year
 

 
 
 
 

มิเตอร์ประเทศไทย Thailandometers


ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีการจดทะเบียนสมรสแล้ว (ครั้ง)
Marriages registered this year
 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีการจดทะเบียนหย่าแล้ว (ครั้ง)
Divorces registered this year
 

 
 
www.ipsr.mahidol.ac.th
Copyright © สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333